O mnie
Cennik
Umów wizytę
Szczegóły wizyty
Kontakt

Regulamin Świadczenia Usług Dietetycznych Joanna Kowalińska

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usług w formie stacjonarnej i on-line z zakresu dietetyki prowadzonych przez Joannę Kowalińską, prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG pod firmą Profesa Joanna Kowalińska, ul. Lewa 24, 54-114 Wrocław, NIP: 894-178-32-11

§1 Słownik pojęć

Dietetyk– Joanna Kowalińska, prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG pod firmą Profesa Joanna Kowalińska, ul. Lewa 24, 54-114 Wrocław, NIP: 894-178-32-11

Poradnia– gabinet stacjonarny, znajdujące się we Wrocławiu, ul. Białowieska 67A/19.

Usługa on-line– usługa wykonywana przez Dietetyka poprzez środki elektroniczne pozwalające komunikację na odległość, za pośrednictwem strony internetowej dietamocy.pl oraz poczty elektronicznej [email protected]

Usługa stacjonarna– usługa wykonywana przez Dietetyka osobiście, świadczona w Poradni.

Usługi dietetyczne– Usługi on-line lub Usługi stacjonarne, które zostały określone w § 3 ust. 1 Regulaminu

Cennik– usługi świadczone przez Dietetyka, których wykaz znajduję się na stronie internetowej dietamocy.pl w zakładce cennik.

Pacjent– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zaakceptowała Regulamin i korzysta z Usług dietetycznych

RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie ochronie danych)

§2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z Usług dietetycznych.

 2. Pacjenta, który wypełnił formularz zgłoszeniowy i zaakceptował warunki regulaminu uznaje się, że zawarł umowę o świadczenie usług dietetycznych na zasadach określonych w Regulaminie.

 3. Pacjent akceptuje Regulamin przy Usługach stacjonarnych po podpisaniu oświadczenia o jego akceptacji; przy Usługach on-line po zaznaczeniu odpowiedniego pola, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego warunki.

 4. Dietetyk posiada profesjonalną wiedzę i wykształcenie z zakresu dietetyki oraz niezbędne środki organizacyjne i techniczne do świadczenia usług dietetycznych z należytą starannością wymaganą dla przedsiębiorcy.

 5. Umowa o świadczenie Usług dietetycznych jest umową starannego działania i Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za brak oczekiwanych przez Pacjenta efektów korzystania z usług, ze względu na proces złożoności i wielości czynników ubocznych, wpływających na efekt tych usług, który jest niezależny od Dietetyka i nie da się go zniwelować jedynie zastosowanymi Usługami. Nie mniej jednak Dietetyk będzie świadczył z należytą starannością z uwzględnieniem fachowej wiedzy i optymalnych dla każdego przypadku metod.

 6. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe, nieregularne stosowanie lub całkowite zaprzestanie przez Pacjenta zaleceń wynikłych z Usługi oraz konsekwencje zdrowotne spowodowane podaniem przez Pacjenta niewłaściwych lub niepełnych informacji.

 7. Przed przystąpieniem do korzystania z usług Poradni dietetycznej Pacjent zobowiązany jest we własnym zakresie ustalić z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do stosowania diety.

 8. Kontakt z dietetykiem prowadzącym jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected] lub tel. 693571528 w godzinach 9-18.

§3 Prawo do korzystania z treści

 1. Materiał udostępniany przez Dietetyka, w tym indywidualnie sporządzone plany żywieniowe, wygląd oraz treści materiałów opracowanych przez Dietetyka stanowią jego własność i są objęte ochroną wynikającą z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 2. Pacjent może korzystać z materiałów udostępnionych w ramach Usługi wyłącznie na użytek własny bezpośrednio związany z realizacją usługi dietetycznej.

 3. Pacjent nie jest upoważniony do kopiowania i rozpowszechniania uzyskanych materiałów bez wyraźnej zgody Usługodawcy.

§4 Zakres usług i cennik

 1. Dietetyk świadczy następujące Usługi dietetyczne:

  a) przeprowadzanie konsultacji (w trybie stacjonarnym lub elektronicznym),

  b) ocena dotychczasowego stylu odżywiania,

  c) układanie indywidualnych jadłospisów oraz zaleceń,

  d) wywiad chorobowo-żywieniowy,

  e) ocena wyników laboratoryjnych,

  f) sporządzenie planów suplementacyjnych,

  g) edukacja żywieniowa,

  h) analiza składu ciała za pomocą urządzenia InBody120,

  i) umożliwienie zarezerwowania i zmienienia terminu wizyty,

  j) zadawanie pytań drogą elektroniczną oraz telefoniczną

 2. Usługi dietetyczne świadczone są w różnych pakietach, których szczegółowy zakres i czas trwania określone są na stronie internetowej dietamocy.pl w zakładce cennik.

 3. Cennik Usług dietetycznych określony jest na stronie internetowej dietamocy.pl w zakładce cennik. Podane ceny są cenami brutto.

§5 Usługi stacjonarne

 1. Dietetyk prowadzi usługi stacjonarne w Poradni, po uprzednim umówieniu wizyty przez Pacjenta.

 2. Umówienie wizyty odbywa się za pośrednictwem telefonicznym pod nr: 693571528, drogą mailową: [email protected] oraz przez kalendarz umieszony na stronie dietamocy.pl

 3. Pacjent przez wizytą powinien przygotować się do konsultacji, a w szczególności:

  a) przygotować dotychczasowe nawyki żywieniowe, w tym dokładny spis spożywanych produktów w 3 dniach przed wizytą,

  b) przygotować listę zażywanych leków i suplementów,

  c) przygotować wyniki badań laboratoryjnych wykonanych w ciągu 3 ostatnich miesięcy,

  d) przed konsultacją pacjent nie powinien spożywać posiłków i płynów na 2 godziny przed planowaną wizytą.

 4. Pierwsza wizyta konsultacyjna obejmuje:

  a) zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja,

  b) wykonanie analizy składu ciała,

  c) przeprowadzenie wywiadu żywieniowo-zdrowotnego,

  d) analiza wyników badań laboratoryjnych,

  e) określenie celów i trybu współpracy

 5. ​Dietetyk przed wykonaniem analizy składu ciała informuje pacjenta o przeciwskazaniach do wykonania, dotyczą one osób z rozrusznikami oraz urządzeniami elektrycznymi, kobiety w ciąży ( do 3 miesiąca), osoby chorujące na padaczkę.

 6. Po każdej konsultacji Dietetyk prześle za pośrednictwem poczty elektronicznej maila z podsumowaniem wizyty i zaleceniami.

 7. Po konsultacji pacjent otrzyma plan żywieniowy w ustalonym terminie, nie później niż 7 dni po wizycie.

 8. Pacjent zobowiązany jest stawić się punktualnie na spotkanie związane z realizacją Usługi.

 9. W przypadku spóźnienia na umówią wizytę, czas wizyty zostaje skrócony o czas, jaki Pacjent się spóźnił.

 10. W przypadku braku możliwości stawienia się na umówioną wcześniej wizytę Pacjent jest zobowiązany jest poinformować Dietetyka najpóźniej na 5 godzin przed planowanym spotkaniem.

 11. Płatności za Usługę stacjonarną dokonuje się w formie gotówkowej lub blikiem w trakcie wizyty.

§6 [Usługi on-line]

 1. Dietetyk prowadzi Usługi on-line za pośrednictwem strony internetowej dietamocy.pl oraz poczty elektronicznej [email protected], po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu przez pacjenta i wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

 2. Pacjent za pośrednictwem e-mail lub kalendarza umieszonego na stronie dietamocy.pl umawia się na wizytę on-line z Dietetykiem w ustalonym terminie.

 3. Pacjent zobowiązany jest do opłacenia konsultacji on-line zgodnie z cennikiem, który znajduje się na stronie internetowej dietamocy.pl w zakładce cennik.

 4. Wizyta on-line płatna jest przed wizytą. Wpłata dokonywana jest na konto bankowe podane przez dietetyka, w odpowiednim czasie tak aby środki zostały zaksięgowane. Istnieje możliwość zapłaty blikiem do 2 h przed wizytą

 5. W wyznaczonym terminie Dietetyk i Pacjent połączą się on-line za pośrednictwem programów umożliwiających kontakt dźwiękowy i wizyjny na odległość. Podczas konsultacji zostanie opracowana strategia dalszego działania.

 6. Po konsultacji Pacjent otrzyma za pośrednictwem e-mail podsumowanie oraz ogólne zalecenia.

 7. W wyznaczonym terminie, jednak nie później niż 7 dni po konsultacji on-line Pacjent otrzyma od Dietetyka plan żywieniowy.

 8. W przypadku braku możliwości odbycia umówionej wcześniej Usługi on-line Pacjent jest zobowiązany jest poinformować Dietetyka najpóźniej na 5 godzin przed planowanym spotkaniem.

§7 Odstąpienie od umowy

 1. W przypadku umów zawieranych na odległość (za pośrednictwem strony internetowej), z uwagi na przedmiot świadczenia tj. zindywidualizowany plan żywieniowy przygotowany z uwzględnienie zindywidualizowanych potrzeb Pacjenta prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone.

 2. W przypadku umów zawieranych w gabinecie dietetycznym:

  a) Dietetyk ma prawo odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w § 2 ust. 12;

  b) Pacjent może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, zanim Usługodawca podejmie się przygotowania planu żywieniowego, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy na wykonanie Usługi.

 3. Dla zachowania terminu niezbędne jest przesłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie winno być przesłane papierowo lub drogą mailową w taki sposób, aby druga strona mogła zapoznać się z jego treścią.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą, a Dietetyk zwraca Pacjentowi zwrotu wpłaty, jeżeli taką Pacjent dokonał.

§8 Rozwiązywanie sporów

 1. Akceptując ten regulamin zgadzasz się, że w przypadku zaistnienia sporu spróbujemy go rozwiązać wspólnie i polubownie. Czas na przeprowadzenie negocjacji wynosił będzie 3 miesiące od dnia zgłoszenia roszczeń przeze mnie lub przez Ciebie. Jeśli w zakreślonym okresie nie znajdziemy rozwiązania na zakończenie sporu to swoje roszczenia będziemy mogli złożyć sądowi powszechnemu.

 2. W przypadku świadczenia usług na rzecz konsumenta mającego miejsce zamieszkania w innym kraju niż Polska, umawiamy się, że sprawa zostanie rozpoznana wg prawa polskiego. Porozumienie to nie pozbawia Cię ochrony przyznanej Ci na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy i na mocy prawa.

 3. Wyrażam zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów.

§9 RODO

 1. Usługodawca jest administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych (RODO i inne). Informacje o zasadach przetwarzania danych przez Usługodawcę zawarte zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem:

§10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2023

 2. Dietetyk zastrzega możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie.

 3. Pacjenci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu. Postanowienia nowego Regulaminu będą wiązały Pacjenta tylko i wyłącznie po jego uprzedniej akceptacji.

 4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiegoRegulamin Świadczenia Usług Dietetycznych Joanna Kowalińska

 5. Regulamin określa zasady korzystania z usług w formie stacjonarnej i on-line z zakresu dietetyki prowadzonych przez Joannę Kowalińską, prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG pod firmą Profesa Joanna Kowalińska, ul. Lewa 24, 54-114 Wrocław, NIP: 894-178-32-11